Post economist specialist grad profesional IA

 

A N U N Ț

Casa de Cultură a Studenților Tg. Mureș, cu sediul în Tg. Mureș, Str. Nicolae Grigorescu nr. 19, jud. Mureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: economist specialist grad profesional IA

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT FINANCIAR Contabilitate Resurse Umane

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență, profil economic sau financiar;

-Vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni

-Vechime în muncă:

-Competențe digitale; bune abilități de comunicare, lucru în echipă, planificare, organizare și control al activității proprii.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 15.03.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Casa de Cultură a Studenților Tg. Mureș, cu sediul în Tg. Mureș, Str. Nicolae Grigorescu nr. 19, jud. Mureș Termen-limită: 29.03.2023, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 31.03.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor   03.04.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 04.04.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.04.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 06.04.2023, ora 11.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 07.04.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 07.04.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.04.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 10.04.2023, ora 11.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.04.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.04.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.04.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.04.2023, ora 12.00

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant

 1. Legea 82/ 24.12.1991 – Legea Contabilitatii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.500/ 2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.
 3. Legea – cadru nr. 153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordin 1792 /24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. Ordinul nr.1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Ordinul 2021/ 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. Ordinului nr. 2861/ 9.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de  natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii  cu modificarile si completarile ulterioare,
 8. Legea 53/ 2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare,
 9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
 10. Hotărârea nr.801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Tei.

 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant

 • Organizarea și funcționarea Caselor de Cultură a Studenților
 • Finanțarea cheltuielilor instituțiilor publice
 • Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice
 • Inventarierea patrimoniului
 • Contractele de achiziție publica
 • Prevederi legislative din Codul Muncii
 • Gestionarea evidentei resurselor umane, pastrarea si completarea la zi a dosarelor de personal;
 • Elementele sistemului de salarizare a personalului din cadrul unei institutii;
 • Gestionarea fiselor de post ale salariatilor

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0265216066, la adresa de e-mail ccs.targumures@mts.ro, persoană de contact: Roșioru Ana Maria, având funcția  de Contabil Șef

DIRECTOR

EMIL MĂTEA

Lasă un comentariu