A N U N Ţ

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de Cultură a Studenţilor Tg. Mureș organizează la sediul său din Tg. Mureș, Str. Nicolae Grigorescu nr. 19, concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale de execuţie vacanțe:

Contabil Șef, gradul II, Compartiment Financiar – Contabilitate – Resurse Umane – de conducere – normă întreagă – 1 post

Referent grad profesional I, Compartiment Cultural Artistic, – de execuție – normă întreagă – 1 post

Atribuțiile postului – conform fișei postului.

Salarizare – Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 1. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

A. Condiții generale: Condiţiile sunt cele prevăzute la art.3 din Anexa la HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, la concurs poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state member ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condițiile de studii şi după caz, vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

B. Conditii specifice:

Contabil Șef, gradul II, Compartiment Financiar – Contabilitate – Resurse Umane – normă întreagă – 8 ore

 1. Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiințelor economice;
 2. Vechime în muncă minimum 9 ani în specialitatea studiilor;
 3. Să dețină certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi. Potrivit art. unic din O.U.G. nr. 188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar-contabil din administrația publică centrală, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care nu dețin acest certificat, au obligația ca în termen de 12 luni de la încetarea stării de urgență sau, după caz, a stării de alertă să dobândească certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;
 4. Cunoștințe de specialitate în domeniul contabilității bugetare;
 5. Cunoștințe de operare în sistemul ForExebug;
 6. Cunoștințe de operare în SEAP;
 7. Cunoştințe operare PC cu softuri specializate în domeniul contabilității instituțiilor publice;
 8. calificare/specializare/perfecționare în domeniul resurselor umane și cunoștințe de operare REVISAL
 9. Abilităţi, calităţi şi aptitudini: comunicare, lucru în echipă, profesionalism, loialitate, conştiinciozitate, adaptabilitate şi flexibilitate, confidențialitate, eficienţă, abilităţi de analiză şi sinteză, planificare în relaţiile interumane, creativitate;
 10. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

Referent grad profesional I, Compartiment Cultural Artistic

a) Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul artei, spectacolului muzica;

b) Vechime în muncă minim 1 an

c) Experiență în elaborarea, implementarea și derularea proiectelor educative nonformale de tineret și în organizări de evenimente;

d) Abilităţi, calităţi şi aptitudini: comunicare, lucru în echipă, profesionalism, loialitate, conştiinciozitate, adaptabilitate şi flexibilitate, confidențialitate, eficienţă, abilităţi de analiză şi sinteză, planificare în relaţiile interumane, creativitate;

e) Cerinţe specifice: Cunoştinţe operare PC, disponibilitate pentru lucru în program prelungit.

 1. DOCUMENTELE CARE COMPUN DOSARUL DE CONCURS AL CANDIDATULUI:

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Anexa la H.G. 286/2011, dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Casei de Cultură a Studenților Tg. Mures;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau după caz, copii ale adeverinţelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului).

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

NOTĂ:

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la inscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pînă la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile actelor prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă ca documente legalizate sau însoţite de originale, care se ceritifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 1. BIBLIOGRAFIE

CONTABIL ȘEF

 1. H.G. nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studentesc „Tei”;
 3. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 4. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;
 6. O.M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și oganizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, actualizat;
 8. Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 10. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 11. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 12. Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, actualizat;
 13. Ordonanța nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificarile și completările ulterioare;
 14. Ordinul nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare _ Forexebug.
 15. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

REFERENT

 1. H.G. nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”;
 3. H.G. nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret;
 4. Ordonanţa nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiilr publice;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania;
 9. Legea nr. 350/2006 – Legea Tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Strategia naţională pentru tineret;

TEMATICĂ

CONTABIL ȘEF

– Organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

– Organizarea și Funcționarea Caselor de Cultură a Studenților

– Finanțarea instituțiilor publice și a activității culturale;

– Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

– Inventarierea patrimoniului;

– Reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

– Finanțarea cheltuielilor instituțiilor publice;

– Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice

– Sistemul național de raportare – Firexebug

– Salarizarea personalului plătit din fonduri publice

REFERENT

– Organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului

– Organizarea și Funcționarea Caselor de Cultură a Studenților

– Finanțarea instituțiilor publice și a activității culturale;

– Metodologie pentru organizarea actiunilor caselor de cultura ale studenților

 1. ETAPELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 07.12.2021, inclusiv, între orele 08-16 (luni-vineri), la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Tg. Mureș str. Nicolae Grigorescu nr.19.

 • proba scrisă va avea loc în data de 16.12.2021, ora 11.00
 • interviul va avea loc în data de 21.12.2019, ora 11.00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

CALENDARUL CONCURSULUI

07.12.2021 ora 16:00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;

08.12.2021 selecția dosarelor de concurs;

08.12.2021 ora 13:00 afişarea rezultatelor selecției dosarelor;

09.12.2021 ora 13:00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;

10.12.2021 soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

16.12.2021 ora 11:00 proba scrisă;

17.12.2021 ora 13:00 afişarea rezultatelor probei scrise;

20.12.2021 ora 13:00 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;

20.12.2021 ora 18:00 termenul de soluționare a contestațiilor;

21.12.2021 ora 11:00 susţinerea interviului;

22.12.2021 afişarea rezultatelor.

NOTĂ

 • Eventualele contestații se depun la sediul Casei de Cultură a Studenților din Tg. Mureș în termenul specificat.
 • Candidații pot contesta numai notele proprii.
 • Candidații care nu obțin minimum 50 de puncte la proba scrisă, nu pot participa la interviu.
 • Rezultatul final este media aritmetică de la cele două probe, iar candidatul admis va fi candidatul cu media cea mai mare, medie care nu poate să fie mai mică de 50 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Tg. Mureș, Str. Nicolae Grigorescu nr.19 şi la nr. de telefon: 0265/216.066

DIRECTOR

NASTE MARCEL CLAUDIU